Mozaik Peradaban Islam

Penyembuhan dengan Alquran (6): Bab 2 (1): Pengobatan dengan Doa dari Berbagai Penyakit

in Pustaka

Last updated on April 27th, 2020 01:39 pm

Rasulullah saw bersabda: “Jibril mengajariku obat yang tidak memerlukan obat yang lain.” Beliau ditanya: “Ya Rasulullah saw, apa obat itu?”

Foto ilustrasi: mustafa20/Deviant Art

Doa bagi Segala Penyakit:

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Jibril mengajariku obat yang tidak memerlukan obat yang lain.”

Beliau ditanya: “Ya Rasulullah saw, apa obat itu?”

Beliau  menjawab:  “Hendaklah  air hujan  diambil  sebelum  jatuh ke tanah  kemudian  diletakkan  di bejana yang bersih dan dibacakan surah al-Fatihah sebanyak  tujuh puluh kali,  surah al-Ikhlas, al-Falaq, dan an-Nas juga  sebanyak tujuh  puluh kali, lalu hendaklah airnya itu diminum  segelas  di waktu  pagi  dan segelas di waktu sore.”

Rasulullah  saw  kemudian melanjutkan: “Demi Zat yang mengutusku dengan kebenaran, sungguh Allah akan menghilangkan penyakit itu dari badan orang yang meminumnya.”

Doa Orang Sakit untuk Dirinya Sendiri:

Diriwayatkan  oleh  Abu Abdillah: “Hendaklah  engkau  meletakkan tanganmu di tempat yang terasa sakit dan engkau ucapkan  sebanyak tiga kali:

(Teks Arab ):

 “Allah, Allah, Allah rabbî haqqan lâ usyriku bihi syaian,  allahumma anta lahâ wa likulli adhîmatin  fafarrijhâ `annî.”

Allah, Allah, Allah, Tuhanku yang sebenar-benarnya! Aku  tidak menyekutukan-Nya dengan apapun. Ya Allah,  Engkaulah yang menguasainya (kesulitan atau penyakit), maka hilangkanlah penderitaannya dariku.

Doa yang Lain:

Hendaklah Anda meletakkan tangan Anda di tempat yang terasa sakit lalu bacalah doa berikut ini tiga kali, kemudian sertailah dengan shalawat kepada Nabi Muhammad saw dan keluarganya:

(Teks Arab):

“Allahumma innî as’aluka bihaqqil qur’ânil `azhîm al-ladzî nazala bihir rûhul amîn wa huwa `indaka fî ummil kitâbi ladaina la`aliyyun hakîm, an tusyfînî bi syifâ’ika wa tudâwinî bidawâ’ika wa tu`âfinî min balâ’ik.”

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi kedudukan Alquran yang agung yang dibawa oleh Ruhul Amin (Jibril) dan ia di sisi-Mu dalam induk al-Kitab benar-benar tinggi dan amat banyak mengandung hikmah, agar Engkau menyembuhkanku dengan obat-Mu dan melindungiku dari siksa-Mu.

Doa yang Lain:

Disunahkan bagi orang yang sakit untuk membaca doa berikut ini dan mengulang-ulanginya:

(Teks Arab):

“Laa ilaha illallah wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa hayyun laa yamuut, subhaanallahi rabbil `ibaadi wal bilaadi wal hamdulillahi hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fiihi `alaa kulli haal, wallahu akbaru kabiiran kibriyaa’u rabbinaa wa jalaaluhu wa qudratuhu bikulli makaan, allahumma in kunta amradhtanii liqabdhi ruuhii fii maradhii hadza faj`al ruuhii fii arwaahi man sabaqat lahum minkal husnaa, wa ba`idnii minan naari kamaa ba`adta auliyaa’aka al-ladziina sabaqat lahum minkal husnaa.”

Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Hidup dan tidak mati. Maha Suci Allah, Tuhan manusia dan Pemelihara negeri. Dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, dan yang penuh keberkahan di dalamnya dalam setiap keadaan. Dan Allah Maha Besar, di mana kebesaran Tuhan kita dan keagungan-Nya serta kekuasaan-Nya ada pada setiap tempat. Ya Allah, bila Engkau menyebabkan aku sakit untuk kemudian menyabut rohku dalam sakitku ini maka jadikanlah rohku bersama roh mereka yang telah terlebih dahulu mendapatkan kebaikan dari-Mu, dan jauhkanlah aku dari api neraka sebagaimana engkau menjauhkan wali-wali-Mu yang telah terlebih dahulu mendapatkan kebaikan dari-Mu.

Doa yang Lain:

Hendaklah Anda meletakkan tangan Anda di atas tempat yang terasa sakit lalu bacalah doa berikut ini tiga kali:

(Teks Arab):

“Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa maa syaa’allah Muhammadun rasuulullah laa haula wa laa quwwata illa billah, allahumma `umhu `annii maa ajid.”

Dengan nama Allah, dengan Allah, dari Allah, dan ke Allah, dan segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Ya Allah, hilangkanlah (penyakit) yang ada pada diriku.

Doa untuk Menghilangkan berbagai Penyakit:

Diriwayatkan dari Ali bin Musa ar-Ridha: “Untuk  mengatasi   berbagai penyakit,  katakanlah:

(Teks Arab):

Yaa munzila asy-syifaa’ wa  mudzhiba  ad-daa’  shalli alaa Muhammadin wa aalihi wa anzil alaa  waj`ii  asy-syifaa’.”  

Wahai yang menurunkan obat dan menghilangkan  penyakit,  sampaikan  shalawat  kepada Muhammad  dan  keluarganya  dan turunkanlah obat atas penyakitku.

Doa Ibu terhadap Anaknya yang Sakit:

Hendaklah  si ibu bersujud sambil berdoa:

(Teks Arab):

“Allaahumma  rabbi anta  a`thaitaniihi  wa habtahu lii. Allaahumma  fajal  hibatakal yauma  jadiidatan innaka qaadirun muqtadirun.”

Ya Allah,  Engkau telah menganugerahkannya kepadaku dan Engkau telah menghibakannya untuku  maka  jadikanlah hibah-Mu hari ini sebagai  sesuatu  yang baru. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa. (MK)

Bersambung ke:

Sebelumnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*